Mapudungun - Español

Yofün

no atraverse, no osar